Prisotni na strani
Prisotni 5 gostov .
Števec pogledov vsebine : 222810
Prva stran Statut


Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS, št. 64/11, uradno prečiščeno besedilo -
Zdru-1), 32. in 32.a člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05, uradno prečiščeno besedilo - ZGas)  je Skupščina Gasilske zveze Gornja Radgona skladno z 31. členom Statuta Gasilske zveze  Gornja Radgona z dne 28. marec 2008, na svojem zasedanju, dne  30. 3. 2012  sprejela

STATUT
GASILSKE ZVEZE
GORNJA RADGONA1. STATUSNE DOLOČBE

Uvodna določba

1.člen

(1)Gasilska zveza Gornja Radgona (v nadaljevanju GZ) je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) in prostovoljnih industrijskih gasilskih društev (v nadaljevanju PIGD). Deluje na podlagi Zakona o društvih (v nadaljevanju  ZDru-1) in Zakona o gasilstvu (v nadaljevanju ZGas).

(2)GZ je bila ustanovljena 1955 leta in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona. Matična številka je 5145945.

Ime, sedež in pravni položaj

2.člen

1)Polno ime GZ  :  GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA
2)Sedež GZ je Gornja Radgona,  naslov pa Gasilska cesta 2,  9250 Gornja Radgona
3)GZ je pravna oseba zasebnega prava.

Odgovornost

3.člen

1)GZ odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
2)Za zakonito poslovanje GZ odgovarja Predsednik GZ.

Simboli in oznake

4.člen

(1)GZ uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije ( v nadaljevanju Statut GZS).

(2)Prapor GZ ima na drugi strani našito podobo Sv. Florjana, v sredini in pod njo napis: NA POMOČ, pod napisom v levem kotu spodaj grb občine Gornja Radgona ter žitno klasje. Spodaj v desnem kotu in zgoraj v levem kotu prapora sta našita simbola trte-grozdja. Podlaga prapora je v rdeči barvi in obšita z zlatim robom.

(3)GZ ima žig, ki je okrogle oblike s premerom 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentričnem krogu je napis »GASILSKA ZVEZA«, pod znakom pa je naveden kraj, Gornja Radgona v katerem je sedež GZ.

(4)Druge oznake uporablja GZ v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in drugimi splošnimi akti Gasilske zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS):

Povezovanje

5.člen

(1)GZ Gornja Radgona je članica Gasilske zveze Slovenije. Svoje članske pravice v GZS izvajajo preko GZ tudi PGD in PIGD ( v nadaljevanju člani ).

(2)Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZ  Gornja Radgona skupaj z drugimi gasilskimi zvezami povezuje v gasilsko regijo Pomurje.

2. NAMEN IN CILJI GZ

Namen delovanja

6.člen

(1)Namen delovanja GZ je, da povezuje PGD in PIGD na območju občin Gornja Radgona in Apače, prevzema dogovorjene skupne naloge in izvaja naloge, predpisane z ZGas, v skladu z ZDru-1, tem Statutom, Statutom GZS,  Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter izvršuje svoje obveznosti.

(2)GZ deluje na območju, ki ga pokrivajo člani PGD in PIGD in sicer:

 • na območju občine Gornja Radgona in
 • na območju občine Apače.


Cilji delovanja

7.člen

Cilji delovanja GZ so:

 1. zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito požarno varnost ter določenih nalog zaščite in reševanja v občinah, kjer deluje;
 2. 2. zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili in usklajeno uporabo gasilskih enot svojih članov;
 3. povezovanje med članicami GZ in občani na območju, na katerem deluje GZ;
 4. zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;
 5. opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

3. DEJAVNOST IN NALOGE GZ

Vrste dejavnosti

8.člen

GZ opravlja nepridobitno dejavnost  in pridobitno dejavnost.

Nepridobitna dejavnost

9.člen

GZ v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje  naloge in obveznosti:

 1. organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi: z načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev; z načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot, v skladu spredpisanimi merili; z načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot članov GZ; s povezovanjem med člani GZ in občani na območju, na katerem deluje GZ; z izvajanjem nalog, ki so jih na GZ  prenesle država, regija, občine ali GZS;
 2. organizira in skrbi za izvajanje preventivne in operativne gasilske dejavnosti svojih članov;
 3. daje mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot članov;
 4. daje mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo;
 5. za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih člani vključijo v svoje programe,  zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, ki temeljijo na oceni ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami;
 6. vodi predpisane evidence na področju gasilstva;
 7. sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb članic ter v njihovem imenu rešuje odškodninske zahtevke;
 8. obravnava predloge za priznanja in odlikovanja GZS in daje mnenje ali obrazložitve k tem predlogom;
 9. sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse;
 10. organizira in sodeluje pri gasilskih tekmovanjih, gasilskih prireditvah – družabnih gasilskih srečanjih;
 11. sodeluje s šolami in vrtci na preventivno-vzgojnem področju;
 12. skrbi za organizirano delovanje gasilske mladine, članic-gasilk in veteranov;
 13. skrbi za ohranjanje gasilske dediščine (spominske sobe, gasilski muzej);
 14. nudi pomoč in skrbi za povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami;
 15. podeljuje gasilska priznanja in odlikovanja  GZ;
 16. skladu s predpisi opravlja druge naloge s področja varstva pred požarom in gasilstva.

Pridobitna dejavnost

10.člen

(1) GZ v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

 • M 71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje;
  Od tega:preizkušanje in servisiranje in popravilo gasilnih aparatovter preizkušanje hidrantnih  omrežij;
 • N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške     dejavnosti;
 • P85.590 –  Drugo ne razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Od tega: nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupine, tečaj za vodjo enote;
 • R93.190 – Druge športne dejavnosti. Od tega: organiziranje in izvajanje gasilskih in športnih tekmovanj;
 • R93.299 – Druge ne razvrščene dejavnosti za prosti čas; Od tega: organiziranje gasilskih prireditev;


(2)Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji GZ, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev GZ, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov GZ.

4) Kot dopolnila  dejavnost nepridobitne dejavnosti v GZ se šteje tista  pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev GZ.

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA


Pogoji in način včlanjevanja


11.člen

(1)PGD in PIGD, ki se želi včlaniti v GZ, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vpisano mora biti v register društev in registriran pri AJPES;
 • ustanovljen mora biti s skladu z ZDru-1 in ZGas ter izpolnjevati vse predpisane kadrovske in druge pogoje, ki jih določajo predpisi o gasilstvu in požarnem varstvu;
 • vključeno v GZS in je njen član.


(2)PGD ali PIGD lahko postane član GZ,  če izpolnjuje vse naštete pogoje iz prvega odstavka tega člena in se zaveže plačevati članarino. Za sprejem v članstvo je treba vložiti zahtevo za sprejem in predložiti dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor GZ, najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

(3)Na dan sprejema tega Statuta imajo priznan status članov Gasilske zveze Gornja Radgona, PGD in PIGD, ki so navedene v prilogi št. 1.  Priloga št. 1. je priložena k Statutu in je njegov sestavni del.      

Preverjanje izpolnjevanja pogojev članic

12.člen

(1)GZ mora vsako leto pred sestavo poročila o svojem poslovanju, oceniti ali njeni člani izpolnjujejo pogoje za članstvo glede na njihovo kategorizacijo, predvsem z vidika kadrovskih zahtev in opreme ter zakonitosti poslovanja pravne osebe.
(2)GZ opravi oceno v skladu z navodili, ki jih izda GZS.

Prenehanje članstva

13.člen

Če član (PGD, PIGD) ne izpolnjuje več pogojev, ki so zanj predpisani v ZGas in tem Statutu, ga Upravni odbor GZ pozove, da odpravi pomanjkljivosti in mu določi razumen rok. Če član v danem roku  ne odpravi pomanjkljivosti in ne navede opravičljivih razlogov, ga Skupščina GZ po predhodnem mnenju GZS črta iz članstva in o tem obvesti GZS.

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV GZ

14.člen

Pravice članov GZ so, da:

 1. volijo in so izvoljeni v organe GZ,
 2. sodelujejo pri delu in soodločajo v organih GZ,
 3. uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja GZ pri svojem delu,
 4. odločajo o včlanitvi novih članov,
 5. so seznanjeni s programom in poslovanjem GZ ter njenim finančno-materialnim    poslovanjem,
 6. prejemajo zapisnik o sejah organov GZ.


15.člen

Dolžnosti članov GZ so, da:

 1. se preko GZ povezujejo v GZS,
 2. spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov upravljanja GZ,
 3. aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog GZ,
 4. redno izpolnjujejo obveznosti do GZ,
 5. dajejo GZ informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 6. varujejo ugled GZ.
6. NAČIN UPRAVLJANJA GZ

Organi  upravljanja

16.člen

(1) Organi upravljanja GZ so organi GZ in funkcionarja GZ.

(2) Organi GZ so:

 1. Skupščina GZ
 2. Upravni odbor GZ;
 3. Poveljstvo GZ;
 4. Nadzorni odbor GZ.


(3) Funkcionarja GZ sta:

 1. Predsednik GZ
 2. Poveljnik GZ.


Članstvo v posameznem organu praviloma ni združljivo s članstvom v Skupščini GZ. Članstvo v Nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih GZ. Funkcionarja GZ sta člana organa GZ le kadar je njuno članstvo v organu GZ predpisano s tem Statutom.

(4)Mandat organov GZ in Funkcionarja GZ je pet let in je vezan na kongresno obdobje GZS. Mandat funkcionarjev in predsednika Nadzornega  odbora je pet let, z možnostjo ponovitve mandata in so lahko izvoljeni večkrat.

(5)Kadar članu organa GZ ali funkcionarju GZ preneha članstvo v PGD oziroma PIGD, kadar odstopi, je odpoklican oziroma umre, sprejme Upravni odbor GZ ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

Skupščina

17.člen

(1) Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo izvoljeni stalni delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsaka PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ dva delegata.                  

(2) Zasedanje Skupščine GZ  vodi predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih za vsako zasedanje  na predlog Predsednika GZ izvoli Skupščina GZ izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

(3) O delu Skupščine GZ se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja zapisnika.

(4) Predsednik GZ, Poveljnik GZ,  in člani Nadzornega odbora GZ ne morejo biti delegati Skupščine GZ, lahko pa sodelujejo na njenem zasedanju z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

(5) Skupščina GZ se sestane na rednem  ali na izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine GZ skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine GZ skliče Upravni odbor GZ na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po tem, ko je prejel pobudo članov, ki predstavljajo najmanj tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor GZ ne skliče izrednega zasedanja Skupščine GZ v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivom. Izredno zasedanje Skupščine GZ sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Sklic zasedanja Skupščine  GZ in način odločanja


18.člen

(1) O sklicu Skupščine GZ, s predloženim dnevnim redom in gradivom zanj, morajo biti delegati seznanjene najmanj 10 dni pred zasedanjem.

(2) Skupščina GZ sklepa veljavno, če je prisotnih več kot dve tretjini delegatov.

(3) Sklepi Skupščine GZ se sprejemajo z večino glasov prisotnih delegatov. Za sprejem in dopolnitve Statuta GZ je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh delegatov.

(4) Skupščina GZ sprejme poslovnik o delu skupščine, s katerim določi organizacijo, potek zasedanja in način volitev organov Skupščine.

Pristojnosti Skupščine GZ

19.člen

Pristojnosti Skupščine:

 1. sprejema poslovnik o delu Skupščine;
 2. sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splošne akte;
 3. voli organe  in funkcionarje:
 4. sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 5. sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe, priporočila in  druge akte za napredek gasilstva in protipožarnega varstva za svoje območje;
 6. sprejema poročila o poslovanju GZ, finančno poročilo in program dela;
 7. odloča o sprejemu novih članov in o prenehanju članstva;
 8. obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo člani in niso prenesene na druge organe GZ;
 9. dokončno odloča o pritožbah proti sklepom drugih organov GZ;
 10. odloča o prometu z nepremičninami;
 11. določa višino članarine;
 12. imenuje častne funkcionarje GZ, ki imajo posvetovalno pravico pri delu organov GZ. Za častnega funkcionarja je lahko imenovan predsednik GZ oziroma poveljnik GZ, ki je najmanj en mandat uspešno opravljal funkcijo in pomembno prispeval k razvoju gasilstva na območju, kjer deluje GZ;
 13. odloča o statusnih spremembah in o prenehanju GZ.


Upravni odbor GZ

20.člen

(1)Upravni odbor GZ je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema Skupščine. Delo Upravnega odbora GZ vodi in sklicuje  Predsednik GZ. V njegovi odsotnosti ga nadomešča Namestnik predsednika GZ.

(2)Upravni odbor GZ šteje 13 članov. Sestavljajo ga: Predsednik GZ, Poveljnik GZ, namestnik predsednika in 10 članov. Izmed članov Upravni odbor imenuje  predstavnika mladine, predstavnico gasilk, predstavnika veteranov in tajnika. V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.

(3)Predlog kandidatov za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora pripravi Predsednik, izmed evidentiranih kandidatov v posamezni PGD in PIGD in ga predloži Skupščini v izvolitev.

(4)Seje Upravnega  odbora GZ sklicuje Predsednik GZ po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora GZ ali Nadzornega odbora GZ, najmanj pa vsako četrtletje.

(5)Upravni odbor GZ sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor GZ pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

Način dela upravnega odbora


21.člen  

(1)Za izvajanje operativno-izvršilnih in strokovno-tehničnih zadev lahko imenuje stalne in občasne svete ali komisije.

(2)Upravni odbor z imenovanjem določi število članov sveta ali komisije in njihove naloge. Nanje lahko prenese odločanje iz svoje pristojnosti.

(3)Sveti oziroma komisije delujejo po poslovniku, ki ga sprejme upravni odbor.

Naloge Upravnega odbora GZ

22.člen

Naloge Upravnega odbora:

 1. pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta GZ;
 2. pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina GZ;
 3. pripravlja predlog strategije delovanja GZ;
 4. uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZ;
 5. pripravlja predlog finančno ovrednotenih petletnih in letnih programov dela GZ in spremlja njihovo izvajanje;
 6. sklicuje zasedanje Skupščine GZ in pripravlja gradivo za zasedanja ter ji poroča o svojem delu;
 7. imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 8. upravlja premoženje GZ in razpolaga s posameznimi deli premoženja po veljavnih predpisih in programu, ki ga sprejme Skupščina GZ;
 9. voli enega ali več podpredsednikov GZ;
 10. obravnava poročilo in opozorila Nadzornega odbora GZ o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem GZ;
 11. sodeluje z zavarovalnicami in drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na področju požarnega varstva;
 12. spremlja dejavnosti članov GZ;
 13. spremlja delo mladine, članic in veteranov;
 14. pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS;
 15. imenuje in razrešuje stalne in začasne komisije;
 16. uresničuje druge naloge, vezane na dejavnost GZ,  ki niso v pristojnosti skupščine;
 17. podeljuje priznanja GZ;
 18. skupščini GZ predlaga imenovanje častnih funkcionarjev.

Poveljstvo GZ

Splošno

23.člen

(1)Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku GZ pri vodenju in opravljanju strokovno – operativnih nalog. Delo poveljstva vodi Poveljnik.

(2)Poveljstvo GZ šteje 11 članov in ga  sestavljajo: Poveljnik GZ, namestnik poveljnika in 9 članov.

(3) Poveljstvo GZ sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z  večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno.

(4)Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi Poveljnik GZ, izmed predlaganih kandidatov v posameznem občinskem poveljstvu in ga predloži Skupščini GZ v izvolitev.

Naloge Poveljstva GZ

24.člen

(1)Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, pomočniki in člani opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

(2)Poveljstvo GZ opravlja predvsem naslednje naloge:

 1. načrtuje in opravlja strokovno – operativne naloge na operativnem in preventivnem področju;
 2. preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri intervencijah;
 3. aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 4. sodeluje pri pripravi strategije GZ;
 5. uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Skupščine GZ;
 6. pripravlja strokovne podlage za izdelavo letnih in petletnih programov ter spremlja njihovo izvajanje;
 7. voli enega ali več podpoveljnikov GZ;
 8. pripravlja predloge in predlaga člane za organe regije in GZS za operativno področje;
 9. sklepa o organiziranju tečajev, tekmovanj, strokovnih ekskurzij in drugih oblik strokovnega  izobraževanja prostovoljnih gasilcev;
 10. spremlja dejavnosti članov GZ na operativnem področju;
 11. odloča o napredovanjih v čine;
 12. imenuje in razrešuje začasne in stalne komisije, za operativno področje.

Nadzorni odbor

Opredelitev in naloge

25.člen

(1)Nadzorni odbor GZ spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje GZ in izvajanje sklepov Skupščine GZ ter nadzira zakonitost poslovanja GZ.

(2)Nadzorni odbor GZ ima tri člane, od katerih je eden predsednik nadzornega odbora. Predsednika in člane nadzornega odbora izvoli Skupščina. Predsednik sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov upravljanja zveze.
Nadzorni odbor je sklepčen in veljavno sklepa, če je na seji prisotnih na seji večina članov.

(3)Nadzorni odbor GZ nadzira zakonitost poslovanja tako, da:

 1. prisostvuje na sejah Upravnega odbora GZ;
 2. tekoče  spremlja finančno in materialno poslovanje GZ in tekoče opozarja na ugotovljene nepravilnosti;
 3. spremlja izvajanje sklepov Skupščine GZ;
 4. pregleda letno poročilo GZ pred obravnavanjem na Skupščini GZ;
 5. opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem GZ in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ;
 6. obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje GZ ali sklepe Skupščine GZ;
 7. o svojem delu in ugotovitvah poroča Skupščini GZ.

  (4)Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

Predsednik  GZ

26.člen

(1)Predsednik GZ je zakoniti zastopnik GZ, vodi delo GZ, jo zastopa in predstavlja. Predsednik je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja GZ in predsednik Upravnega odbora. Odgovoren je za delovanje in zakonitost poslovanja GZ.
Kadar je Predsednik GZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča Namestnik predsednika GZ. Če je tudi Namestnik predsednika GZ odsoten ali zadržan Predsednik GZ za nadomeščanje pooblasti enega od članov organov GZ. Funkcija predsednika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije predsednika PGD.

(2)Predsednik GZ mora biti obveščen o sejah vseh organov GZ in ima pravico sodelovati na sejah vseh organov GZ.

(3)Predsednik je za svoje delo v skladu s tem Statutom in pravnim redom Republike Slovenije odgovoren Upravnemu odboru GZ in Skupščini GZ.

Poveljnik  GZ

27.člen

(1)Poveljnik opravlja strokovno- operativne  naloge GZ in je zanje odgovoren v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Kadar je Poveljnik GZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča Namestnik  poveljnika GZ. Če je tudi Namestnik poveljnika GZ odsoten ali zadržan, Poveljnik GZ za nadomeščanje pooblasti enega od podpoveljnikov GZ.
Funkcija Poveljnika GZ ni združljiva z opravljanjem funkcije poveljnika PGD.

(2)Poveljnik GZ je za svoje delo odgovoren  Upravnemu odboru GZ in Skupščini GZ.

7. ZASTOPANJE GZ IN REŠEVANJE SPOROV

Zastopnik GZ

28.člen

GZ zastopa Predsednik GZ. Predsednik GZ v imenu GZ sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi GZ nastopa do članov in v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb. 

Reševanje sporov

29..člen

Za reševanje sporov med GZ in njenimi člani je pristojna  Stalna arbitraža pri GZS.

8. PREMOŽENJE GZ, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR

Sredstva in njegova uporaba

30.člen

(1)Sredstva GZ sestavljajo premoženje in prihodki.
(2)Namen uporabe sredstev za pokrivanje stroškov delovanja GZ in njenih organov upravljanja ter delovnih teles in sodelavcev se določi z letnim finančnim načrtom.

Premoženje

31.člen

Premoženje GZ sestavljajo nepremične in premičnine stvari ter materialne pravice.

Vrste  prihodkov GZ

32.člen

(1)GZ  pridobiva  prihodke za svoje delovanje:

 • iz proračuna občine (občin),
 • iz javnih sredstev,
 • iz sredstev požarnega sklada,
 • iz članarine in prispevka članov,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • s prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov,
 • iz drugih virov.

(2)GZ se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja GZ le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3)Če GZ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

Materialno finančno poslovanje

33.člen

(1)GZ vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli GZ v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju.

(2)GZ posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki.

(3)Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

Letno poročilo

34.člen

(1)GZ za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju GZ. Letno poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja GZ.

(2)Letno poročilo sprejme Skupščina GZ. Poročilo mora pred obravnavanjem na Skupščini GZ pregledati Nadzorni odbor GZ, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem GZ in še zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

Obveščanje javnosti

35.člen

(1)Delo GZ  in njenih organov je javno. Obveščanje članov GZ poteka s seznanjanjem članov z obvestili o delovanju vseh organov upravljanja GZ, preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov GZ. Širša javnost se o delu GZ  lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov GZ.

(2)Za zagotavljanje javnost dela odgovarja  Predsednik GZ.

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA


Pobuda in postopek za spremembe

36.člen

(1)Pobudo za spremembo ali dopolnitev Statuta lahko da 20 % članov ali posamezni organ GZ.

(2)Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oz. za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora GZ, ki istočasno s sklepom opredeli obseg sprememb in  vprašanja, ki jih je treba preučiti.

(3)Upravni odbor GZ pripravi osnutek Statuta in ga posreduje članom v javno obravnavo.

(4)Po končani javni obravnavi Upravni odbor GZ določi predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega Statuta in ga predloži Skupščini GZ v obravnavo in sprejem.

11. NAČIN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

Način prenehanja in prenos premoženja

37.člen

(1)GZ preneha:

 • po sklepu Skupščine GZ,
 • zaradi spojitve ali pripojitve k drugi GZ,
 • zaradi stečaja,
 • po samem zakonu.


(2)V primeru prenehanja GZ se vse premoženje prenese na novo GZ, ki bo prevzela njene naloge.

(3)Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu  iz katerega so bila prejeta.

12.  STROKOVNA SLUŽBA

38.člen

(1)Strokovno tehnične in druge naloge GZ se lahko deloma opravljajo tudi poklicno. Ob intervencijah lahko zaposleni delavci predstavljajo poklicno jedro v prostovoljnem gasilskem društvu, kjer je sedež GZ. V zvezi se poklicno opravljajo tudi naloge v sklopu gasilskega servisa ter druge prevzete strokovne naloge na osnovi sklenjenih pogodb.

(2)Organizacijo zaposlenih pri GZ se določi v skladu z razvojem gasilstva in požarnega varstva ter  Pravilnikom o delovnih razmerjih, ki ga sprejme Upravni odbor GZ na predlog Predsednika GZ.

(3)Delovno razmerje z zaposlenimi delavci sklepa Predsednik GZ. Delovno razmerje se sklepa v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za negospodarstvo in  Zakonom o delovnih razmerjih.

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Razveljavitev veljavnosti dosedanjega Statuta

39.člen

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut GZ, ki je bil sprejet dne, 28. marca 2008.
Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov GZ,  ki so v nasprotju s tem Statutom.

Uskladitev poslovanja in sprejem novih splošnih aktov

40.člen

GZ mora v enem letu od sprejema tega Statuta uskladiti vse svoje obstoječe akte, sprejeti manjkajoče splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

Začetek veljavnosti tega  Statuta

41.člen

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Skupščina GZ in ga pristojni organ vpiše v register društev. Veljati začne petnajsti dan po objavi na spletni strani GZ. Določbe tega Statuta, ki se nanašajo na upravljanje GZ, se začnejo uporabljati za volitve organov upravljanja GZ v kongresnem letu 2013. Do začetka uporabe določb tega Statuta, ki se nanašajo na način upravljanja GZ, se uporabljajo določbe Statuta GZ, sprejetega dne 28. marca 2008.


Predsednik GZ:
Peter CVETKOVIČ

Peter CVETKOVIČ, l.r.


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla